OBCHODNÍ PODMÍNKY konference HVĚZDY E-MAILINGU 

OBCHODNÍ PODMÍNKY konference HVĚZDY E-MAILINGU

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci a digitálního obsahu konference HVĚZDY E-MAILINGU, organizovanou společností BEST FUTURE, s.r.o. Součástí podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost BEST FUTURE, s.r.o., IČ: 02616017, se sídlem třída Edvarda Beneše 1555/222, Hradec Králové zapsaná u Krajské soudu v Hradci Králové sp.zn. C 33206, dále také jen „Společnost“, vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej přístupů a vstupenek na vzdělávací akci „HVĚZDY E-MAILINGU 2023“, když online část se koná 28.-30.3 2023, volně navazující networking setkání není součástí online konference.
Vstupenka opravňuje osobu na ni uvedenou ke vstupu na Konferenci v den konání networkingové akce v Praze.
Účast na akci se v těchto zásadách používá jako zastřešující pojem pro objednávku vstupenky na Konference, objednávku záznamu Konference, objednávku přístupu k online Konferenci.
Přístup k digitálnímu obsahu je přístup k online části Konference a opravňuje osobu ke sledování záznamů online části Konference, která se vysílá 28.- 30.3. 2023 a její záznamy budou k dispozici v uzavřené členské webové sekci Konference po dobu 6 měsíců od data konání Konference.

II. PRODEJ VSTUPENEK A PŘÍSTUPŮ

1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek (webového rozhraní) https://hvezdyemailingu.cz/ výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi Účasti na akci na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”), se nepoužije.

2. Za účelem objednávky Účasti na akci je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (např. objednávka vstupenky, objednávka přístupu ke Konferenci).

3. Zájemce o koupi Účasti na akci (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.hvezdyemailingu.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi Účasti na akci na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen „Objednávka“). Přijetím Objednávky Společnost vstupenku Navrhovateli zarezervuje.

4. Odesláním Objednávky souhlasí Navrhovatel s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů . Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu smlouvy. Pokud si domluvíme některé podmínky prodeje odlišně, např . V následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními podmínkami.

5. Kupní smlouva o koupi Účasti na akci je uzavřena akceptací Objednávky Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce Účasti na akci.

6. S ohledem na charakter vzdělávací akce a cenu Účasti na akci (zejména Vstupenky, Přístup na konferenci, záznamů) se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ. Na vztahy mezi podnikateli se zásadně nepoužije ochrana spotřebitele, pro případ vady služby se sjednává přiměřená lhůta pro vyřízení reklamace. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail uvedeným v objednávce. V případě zrušení konání akce bez stanovení náhradního termínu ze strany Společnosti bude kupujícímu vrácena zaplacená částka na číslo bankovního účtu, ze kterého byla částka za Vstupenky zaplacena.

7. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou, zrychleným bankovním převodem pomocí tzv. bankovních tlačítek nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury. Poskytovatele platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., pro případ reklamace plateb nebo dotazy k platbám je možno se obrátit přímo na poskytovatele e-mail: platby-podpora@comgate.cz tel: +420 228 224 267  Adresa Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny pět (5) dní od data vystavení faktury.

8. Společnost zašle Navrhovateli vstupenku, přístupy po zaplacení kupní ceny e-mailem.

9. Vstupenka je vázána na konkrétního účastníka, (jméno a příjmení fyzické osoby), uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky (“Účastník”). Účastníka lze na žádost změnit – žádost o změnu Účastníka u placených vstupenek je možné bezplatně podat nejpozději dne 20. března 2023.

10. Přístup k online části Konference je vázán na konkrétní osobu (uživatele e-mailové adresy) uvedenou Navrhovatelem v Objednávce Přístupu („Divák“).

III. CENA VSTUPENEK A PŘÍSTUPU DO ONLINE ČÁSTI KONFERENCE

1. Cena jedné vstupenky na networking Hvězdy e-mailingu 2023 je 2490 CZK.

2. Při nemožnosti účasti Účastníka na živé akci se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna Účastníka podle č l. II. IX. těchto obchodních podmínek.

3. Cena jednoho Přístupu do online části vzdělávací akce je 977 CZK.

4. V případě zrušení živé akce bez náhradního termínu náleží Navrhovateli plná náhrada ceny vstupenek. V případě neodvysílání online části konference ani v náhradním termínu náleží Navrhovateli plná náhrada ceny přístupu.

5. V případě zjištění, že Účastník nebo Divák sdílí svoje přístupové údaje do online části konference s další osobou, pak bude jeho přístup zablokován bez nároku na vrácení peněz za jím nakoupenou formu Účasti na akci.

IV. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Zakoupením Účasti na akci rozumíte, že jakékoli použití obsažených informací a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a společnost BEST FUTURE, s.r.o. ani lektoři nebo odborníci („přednášející“) za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

2. Společnost se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

3. Veškeré informace v přednáškách, rozhovorech a prezentacích vychází pouze z vlastních zkušeností přednášejících. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto Společnost ani přednášející nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

4. Společnost ani přednášející nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z Konference.

V. OSTATNÍ

1. Při koupi digitálního obsahu (Přístupu do online části Konference, záznamy) vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu, případně zaslán na e-mailovou adresu odkaz na místo uložení digitálního obsahu.

2. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce, nejdříve však 28. března 2023.
3. Přístup k digitálnímu obsahu bude umožněn minimálně po dobu 6měsíců, nejdéle však 12 měsíců od data konání Konference.

4. Pokud vám nebyl produkt (resp. u digitálního obsahu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete obraťte se na adresu info@hvezdyemailingu.cz Uvítáme, pokud přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis závady.

VI. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Na zákazníky a účastníky vzdělávací akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek .

VII. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2023 a vztahují se na koupi Účasti na akci Hvězdy e-mailingu 2023. Následně mohou být podmínky nahrazeny novým zněním. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Zásad ochrany osobních údajů, které zůstávají účinné samostatně i nadále.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům a zájemcům stejně jako případné nároky Navrhovatelů či zájemců vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku.

2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto obchodních podmínek, zejména cenu vstupenky a zároveň si Společnost vyhrazuje právo nabízet Vstupenky i Přístupy za cenu předprodejní nebo tvořit balíčky těchto položek za zvýhodněnou cenu.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

4. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

BEST FUTURE, s.r.o.
třída Edvarda Beneše 1555/22
Hradec Králové 50012
IČ: 02616017
tel: 770667866

info@hvezdyemailingu.cz

Místo konání networkingového odborného setkání:

Praha

Chci online vstupenku zdarma

Zadejte níže své jméno a e-mail,
získáte přístup ZDARMA do online části konference HVĚZDY E-MAILINGU 28. – 30. 3. 2023 jako dárek a navíc novinky z oblasti e-mail marketingu.

You have Successfully Subscribed!